Šta je to mišićnoskeletni bol i miofascijalni bolni sindrom?

Miofascijalni sindrom, dubok, tup i stalan bol u mišiću, karakterišu mišićne trigger tačke, stvrdnuti delovi mišića koji stvaraju bol. Ove tačke se mogu lako napipati preko kože.

Hronični mišićnoskeletni bol obuhvata mnoga stanja uključujući povrede, fibromijalgiju, miofascjalni bolni sindrom, tenzione glavobolje, bol u leđima i dr.

Miofascijalni bol je veoma čest bolni sindrom. Bol karakteriše: postojanje tačaka koje spontano stvaraju bol, prenesen bol i parcijalni mišićni spazmi. Može biti primarni i sekundarni.

Terapija hroničnog miofascijalnog bola je složena i zahteva multidisciplinarni pristup. Dry needling ili suva punkcija je deo složenog, multimodalnog tretmana ovog bolnog sindroma, koja ima za cilj brzo smanjenje bola.

Specifičnosti miofascijalnog bola

Glavne karakteristike miofascijalnog bola su sledeće:

• Aktivne triger tačke
• Latentne triger tačke
• Prenesen bol
• Parcijalni trakasti mišićni spazam
• Efekat skoka (jumb sign)
• Efekat trzaja (twich responce)

Aktivna triger tačka
je dobro definisana hiperekscitabilna zona unutar mišića, ili mišićne fascije. Najčešće je čine delovi mišićnih vlakana koji se nalaze u spazmu, i ne mogu da se spontano relaksiraju. Veličina joj varira: može biti od veličine zrna graška do veličine nokta na palcu, i može se palpirati duboko u mišiću. Aktivna triger tačka spontano stvara bol, koji se na palpaciju pojačava. Aktivne triger tačke mogu biti primarne ili glavne (koje stvaraju najjači bol), satelitske (aktivne TT u istom mišiću, ali stvaraju bol slabijeg inteziteta) i sekundarne (aktivne triger tačke u susednim mišićima).

Latentne TT imaju iste karakteristike kao aktivne, ali ne stvaraju spontano bol, već samo na palpaciju.

Prenesen bol
predstavlja pojavu bola u udaljenoj zoni, što je jedna od osnovnih karakteristika miofascijalnog bolnog sindroma. Najverovatniji razlozi prenesenog bola su spazmatičnim trakama iritirani nervni završeci i iritacija nerva koji bol prenosi u zonu inervacije. Prenesen bol je jedan od osnovnih načina da se odredi lokacija TT i njene osnovne karakteristike.

Parcijalni mišićni spazam
je spazam mišićnih vlakana koja su u kontaktu sa TT, i koji se takođe može palpirati pri kliničkom pregledu.

Efekat ili znak skoka (jump sign)
je refleksna reakcija pacijenta na jak, oštar, probadajući bol prilikom palpacije TT kako bi ga izbegao. To je i reakcija iznenađenja na snažan bol i jedan je od znakova da je TT locirana.


Efekat trzaja (twich responce)
je refleksna reakcija mišića koja se ispoljava mišićnim trzajem kada igla uđe u TT, ili je TT aktivno stimulisana, i predstavlja jedan od znakova da se igla nalazi na pravom mestu.

Suština patofizioloških zbivanja i razlog bola u TT nisu jasno definisani. Neki autori smatraju da su uzroci bola algezične supstance, tipa prostaglandina, histamina i kinina, koje se stvaraju u TT, dok drugi misle da je to posledica produžene mišićne kontrakcije i sledsvene ishemije, odnosno da je posledica, a ne uzrok. Postoje mišljenja da denervacioni procesi i posledična hipersenzibilizacija mogu biti uzrok bola. Moguće je da pojačan mišićni spazam usled mikrolezija dovodi do produžene kontrakcije koja izaziva produženu ishemiju, a ova stvaranje algezičnih supstanci i mikrooštećenja nerava, što rezultira denervacijom i hipersenzibilitetom.

Osnovne kliničke karakteristike miofascijalnog bola su da je bol reflektujući i perzistentan, a može se javiti u miru ili pri pokretima. Intezitet mu se pojačava noću i pri zagrevanju, varira od niskog stepena nelagodnosti do teškog onesposobljavajućeg bola koji onemogućava pacijentu elemetarne dnevne aktivnosti.

Dry needling ili suva punkcija je jedna od najefikasnijih metoda i predstavlja deo multimodalnog pristupa lečenju miofascijalnog bola. Dry needling je invazivna, ali veoma bezbedna i brza tehnika, koja je pokazala veliku efikasnost u slučajevima kada konzervativno lečenje nije dovoljno da se poboljša klinička slika. Za njeno sprovođenje je važno dobro poznavanje anatomije i poštovanje mera opreza.

Dry needling se sprovodi tako što se palpacijom pronađu miofacijalne bolne (triger) tačke, a zatim se vrši aplikacija akupunkturne igle u bolnu (triger) tačku.

Efekat Dry needling terapije je smanjenje bola u zoni triger tačke i udaljenim zonama u koju bol zrači, i povećanje pokretljivosti. Ova terapija može da pomogne kod hroničnog bola u vratu, leđima i ramenima, takođe i kod takozvanog “teniskog” ili “golferskog lakta, sindoma m.piriformis-a, sindroma iliotibijalnog trakta i brojnih drugih bolnih stanja.

 

X
Pozovite Nas!