Mobilizacija zglobova je manuelna terapijska tehnika koja se sastoji u laganim pasivnim pokretima zglobnih površina. Koristi se da bi se dobio normalan obim pokreta zgloba, izvršila repozicija ili centriranje zgloba, ponovo dobio normalan raspored sila u zglobu i smanjio bol i mišićni spazam. (Mihajlović, 2006)

Mobilizacija zglobova se može vršiti artrokinematičkim – akcesornim pokretima i osteokinematičkim – fiziološkim pokretima. Kada se mobilizacija vrši artrokinematikom, koriste se mali, lokalizovani, ponavljajući, ritmični-oscilirajaući ili kontinuirani, translatorni pokreti. Ove pokrete izvodi terapeut svojim rukama koristeći kratke poluge, hvatovima koji su veoma blizu zglobne linije. Tehnike mobilizacije obavezno se koriste kod ograničenja pokreta usled rigidnosti nekontraktilnih zglobnih struktura (kapsule i ligamenata), kod stanja hipertonusa i bola. (Jovanović i sar, 2013)

Vrste mobilizacija

Kod mobilizacije razlikujemo:

  1. Tehnike mobilizacije zglobova:
  • kičmenog stuba i
  • perifernih zglobova.
  1. Tehnike mobilizacije mekih tkiva:
  • koža,
  • tetive,
  • ovojnice tetiva,
  • mišići,
  • fascije,
  • ligamenti,

Najčešće primenjivane autorizovane tehnike mobilizacije su: Maitland, Kaltenborn, STM – Soft Tissue mobilization, John Blackman & Karen Prip. (Mihajlović, 2006)

X
Pozovite Nas!